THU Thrasher Type

Thrasher Magazine inspired Custom Type Logo for @TheHookUpFAU